Dataskyddspolicy

Syfte

Syftet med denna policy är att beskriva hur vi samlar in och hanterar personuppgifter, och vilka rättigheter du som registrerad har enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Murman Arkitekter AB, org.nr 556292-6724, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i vår verksamhet. Du kan kontakta oss på info@murman.se eller telefon 08- 462 14 50.

Insamlade personuppgifter

Personuppgifter kan vara namn, adresser, telefonnummer, personnummer, bilder, mm. Även e-postmeddelanden är att betrakta som personuppgifter. För att få hantera personuppgifter krävs att den personuppgiftsansvarige kan visa vilken rättslig grund vi har för insamlandet. Vi samlar in personuppgifter om dig som kund eller leverantör för att kunna uppfylla vårt avtal med dig, och för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, t ex bokföring och skatteredovisning. Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta i detta avseende. En viktig del av förordningen är att personuppgifter inte får sparas längre än nödvändigt. Uppgifterna i vårt kundregister sparas i ett år efter att vårt avtal löper ut. Vi sparar också kunduppgifter längre än så i enlighet med bokföringslagen, och projektrelaterad korrespondens i 10 år för att kunna uppfylla villkoren i ABK09, kap 5.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Alla uppgifter hanteras endast internt inom företaget, och görs inte tillgängliga för utomstående.  Viss data innehållande personuppgifter lagras hos externa leverantörer, som fungerar som personuppgiftsbiträden. Ansvaret för hanteringen ligger fortfarande hos oss som personuppgiftsansvarig.

Dessa externa leverantörer hanterar data utanför EU, vilket innebär att det krävs speciella regleringar av skyddsnivån. Alla våra externa leverantörer har tillräckliga sådana regleringar.

Rättelse, radering och dataportabilitet

Dataskyddsförordningen innebär att den registrerade har rätt att begära ut vilka personuppgifter som lagras som rör den registrerade. Man har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, och att uppgifterna raderas, så länge de inte behövs för det syfte de samlades in, eller krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Den registrerade har också i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet).

Klagomål

Om du är missnöjd, har frågor eller vill invända mot vår personuppgiftshantering vänder du dig i första hand till oss. Om vi inte kan komma överens finns det möjlighet att vända sig till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

 

Med vänliga hälsningar

Murman Arkitekter AB