LAPPKÄRRSBERGET

Förslaget ger 700 nya studentrum inom studentbostadsområdet Stora Lappkärrsberget – Lappis – norr om Universitetet. Vi har gjort underlag till ny detaljplan där de nya husen ligger både inne i området och förtätar det, samt i en ny del i nordöstra hörnet där p-huset rivs.

Lappis byggdes 1968-70. Grundidéerna var att styra biltrafiken till utkanterna för att hålla området bilfritt, att spara så många som möjligt av träden, och att använda identiska rumsenheter men gruppera dem till en omväxlande miljö. Rumsbildningar av olika storlekar och form och variation mellan tätt och öppet är tydliga kvaliteter, och husens olika höjder beskriver och förstärker topografin.

I förslaget till förtätning har vi valt ut ett antal platser där man kan komplettera bebyggelsen utan att behöva fälla mer än enstaka träd. Tilläggen följer områdets struktur, med mått och proportioner lika de befintliga, placerade så att de förstärker gatu- och gårdsrummen.

I den nordöstra delen ger rivning av parkeringshuset och förskolan ca 400 nya studentrum, dels i fyra höga punkthus, dels i en länga som också inrymmer en stor ny förskola. Här har stor hänsyn tagits till landskapets struktur, så att dalgången hållits fri från bebyggelse. Marken vid det rivna p-huset bildar en gård mellan längan och punkthusen, som klättrar upp för skogsbacken och förstärker den.

På fasaderna tänker vi oss grå fibercementskivor, som liknar rå betong med viss skiftning mellan skivorna. Det står fint mot teglet, och hänger ihop med de grå cementbanden på de befintliga husen. Som kontrasterande material, med varm färgton och metallisk glans, har vi inslag av bronseloxerad aluminium vid trapphus och på räcken i form av grovmaskig sträckmetall. Den karaktäristiska takgesimsen, våningsindelningen i fasad och de kraftiga socklarna är element i det befintliga som vi spelar med i gestaltningen av de nya husen.

Punkthusen upp mot berget i den nordöstra delen ligger fritt placerade i skogsbacken och gestaltas annorlunda än de övriga. Vi vill ge dem uttryck av skogsgestalter som växer upp ur naturmarken, förstärka deras vertikalitet och locka fram associationer till trädstammarna. Släktskap med de befintliga punkthusen finns i planformen, men de nya är smalare och högre, och varierar sinsemellan i höjd då de följer berget. Fasaderna får en mörkare, mer brun- och grönaktig färgskala och har någon form av relief- eller skuggverkan, som ett skrovligt skinn som påminner om bark eller kottar.

Beställare är SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.

Fakta


LAPPKÄRRSBERGET


Status:

I antagande 2013

Beställare:

SSSB