Hållbarhet

Vi på Murman Arkitekter strävar efter att i alla våra projekt söka långsiktigt hållbara och väl gestaltade livsmiljöer. Som arkitekter är vi med och formar framtidens samhälle och har därmed ett enormt ansvar gentemot kommande generationer.

Vi arbetar med hållbarhetsfrågor som en integrerad del i vår verksamhet och utgår från ett systematiskt kvalitets- och hållbarhetsarbete. Det hjälper oss att engagera, värdera, prioritera och hitta kvalitativa lösningar i de projekt vi verkar i.

I vårt arbete söker vi kontinuerligt ny kunskap för att öka vår medvetenhet och förståelse för nya möjligheter och hur vi kan påverka vår omvärld. Vårt arbete utgår från de samhällsutmaningar som definierades i agenda 2030, de globala målen för en hållbar utveckling.

Vi är övertygade om att vi med stor omsorg i vår gestaltning kan skapa positiva värden för människor och samhället, miljöer med ökad livskvalitet, där människor trivs och mår bra.

Vår arkitektur strävar efter att minska klimatavtrycket och bygga en hållbar framtid.

Vi arbetar utifrån de globala målen i Agenda 2030. Vi har valt att fokusera på fem av målen där vi tillsammans med våra kunder ser att vi har störst möjlighet att påverka och skapa en mer hållbar framtid.


Globalt mål 7: Hållbar energi för alla

Globalt mål 7: Murman Arkitekter driver våra byggprojekt i riktning mot hållbar energianvändning på flera sätt. Gestaltningen av en byggnad hänger tätt samman med dess energiförbrukning. Vi arbetar medvetet med att formge våra byggnader på ett energimässigt hållbart sätt. Val av stomsystem och material med litet klimatavtryck såsom trä – solceller integrerade i fasad och på tak – fasadutformning och invändiga ytor optimerade för dagsljus, solvärmelast och kylbehov – flexibla planlösningar som möjliggör ombyggnad över tid – allt bidrar till lägre energianvändning.

Vi driver också frågor om återbruk av byggdelar, fast och lös inredning. Genom att ändra användningsområde för en befintlig byggnad till något för tiden mer ändamålsenligt och därigenom undvika rivning och nybyggnation kan man spara mycket energi. Vi håller oss à jour med de olika tekniska system som finns på marknaden för effektiv energihushållning och lär oss förstå dess förutsättningar för att tillsammans med andra konsulter kunna skapa god och hållbar arkitektur.


Globalt mål 11: Hållbara städer och samhällen

Globalt mål 11: Vi arbetar för att alla våra projekt ska skapa goda, hållbara livsmiljöer med bestående kvaliteter för såväl människor som för biologisk mångfald. Vår målsättning är att verka för hållbara städer som är inkluderande, tillgängliga för alla, trygga och som vi mår bra i, nu och på lång sikt. Vi arbetar för att minska städers klimatpåverkan genom att göra klimatsmarta val, skapa cirkulära flöden och genom att vår planering ska uppmuntra till en hållbar livsstil. Vi skall i alla våra uppdrag verka för lösningar som möjliggör återbruk och återvinning av avfall.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med projekt i kulturhistoriskt känsliga och värdefulla miljöer, såväl statliga byggnadsminnen som s.k. blåklassade byggnader och byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Vi utgår från platsens eller byggnadens förutsättningar – dess historia, nuvarande kontext och framtida funktion. Därefter strävar vi efter att skräddarsy och skapa funktionella, hållbara och personliga lösningar, som bidrar till att stärka byggnadens och verksamhetens identitet och ger ett gott avtryck såväl i människors vardag idag som för framtida generationer.


Globalt mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Globalt mål 12: Cirkulära lösningar är en självklar del av Murman Arkitekters arbete med de globala målen och en hållbar utveckling. Vi vill arbeta mot en cirkulär byggbransch och hållbara interiörer.

Vi vill inspirera våra kunder till hållbar konsumtion och stödjer dem i att formulera tydliga hållbarhetsmål, att nå en hög återbruksgrad och minska mängden avfall. Genom att arbeta med återbrukade byggprodukter och inredning bidrar Murman Arkitekter till cirkularitet, minskar behovet av nya produkter och minskat klimatutsläpp.

När vi föreskriver nya produkter och material fokuserar vi på design som möjliggör framtida återbruk. Exempelvis genom begränsning av farliga ämnen, prioriteringsordning av materialslag såsom återanvänt material, förnybart material, återvunnet material samt krav på produkters livslängd och förberedelse för återanvändning och återvinning. Andra aspekter vi beaktar vid nyinköp är teknisk livslängd, estetisk livslängd, resursanvändning per funktion, materialsammansättning, att produkten går att demontera och renovera.


Globalt mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Globalt mål 13: Klimatförändringarna är ett resultat av vårt levnadssätt och våra val. Genom dialog om  hållbar utveckling med beställare och samarbetspartners i branschen vill vi bidra till att minska byggbranschens klimatavtryck. Vi kan visa på möjligheten till transformation av det redan byggda istället för nybyggnation, återbruk som alternativ till nyproduktion och framhålla lösningar för en effektiv och hållbar energiförbrukning i byggnader.

Vi arbetar ständigt med att öka vår egen kunskap om hur vår verksamhet och bransch påverkar klimatet. Hur kan vi i projekten minska klimatavtrycket och bekämpa klimatförändringarna? På kontoret har vi en handlingsplan och kompetensutvecklar oss om livscykelanalys, där vi inkluderar LCA i vår designprocess och försöker förstå var i processen vi kan göra mest klimatnytta. Vi arbetar aktivt gentemot kund för att lyfta medvetenheten om branschens inverkan på klimatproblematiken, informera och föreslå resurseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan mot bra lösningar.


Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Globalt mål 15: Förutsättningar för ett byggande med balanserade ekosystem styrs i tidiga skeden. I stadsbyggnadsprojekt arbetar vi aktivt med att integrera ekosystemtjänster i stadsplaner. Vi engagerar oss för att bevara och i möjligaste mån återställa grönytor och naturliga biotoper för djur och växter.

Murman Arkitekter arbetar till stor del med projekt som byggs i trä och ofta också i känsliga fjällmiljöer. Trä är ett förnybart material som i en träbyggnad blir en kolsänka, som lagrar kol som trädet tagit upp ur koldioxiden i luften. Genom att göra medvetna val av de produkter vi föreskriver kan vi påverka skogsnäringen mot ett hållbart skogsbruk som värdesätter och bevarar naturliga livsmiljöer och säkerställer fortsatt biologisk mångfald.