Kungliga Biblioteket

År: 2010-2019

Beställare: Statens Fastighetsverk

Fotograf: Melker Dahlstrand, Domenika Chornobai


Kategori: Inredning, Kulturmiljö, Publikt

#ROT

Kungl. biblioteket har genomgått en stor förändringsprocess vilken har innefattat stränga antikvariska krav då byggnaden är statligt byggnadsminne. Kontoret har genom Hans Murman haft husarkitektuppdrag, vilket också inneburit ett ramavtal som generalkonsult.

Sedan 2010 har vi genomfört ett flertal projekt, bland annat en omfattade ombyggnad av stora delar av huvudbyggnaden där kontorsarbetsplatser, läsesalar, ateljéer och mötesrum har byggts om för att förbättra arbetsmiljön. En samlingspunkt med pausytor, kaffestation, personalkök och mötesrum har tillkommit samt det publika Café Valfrid strax innanför huvudentrén.

Bibliotekets Annexet har även byggts om förbättra den publika miljön och har blivit ett stort inbjudande rum med läsplatser, forskarrum, tidskriftsbibliotek, utställningsytor, hörsal m.m.

Utöver dessa större projekt har en rad mindre projekt genomförts löpande för att underhålla och förbättra bibliotekets funktioner och miljö, i- och kring byggnaden.

En upprustning av restaurang ”Sumlen” i källarvalven i Kungliga bibliotekets huvudbyggnad projekterades 2013 och färdigställdes 2014. Köket uppgraderades och nivån på miljön i matsalen höjdes.

Här har vi med en tight budget arbetat med att förnya fast inredning, färgsättning och belysning. Vi valde att förlägga den största insatsen i vårt arbete till en ny serveringsdisk, samt en komplettering av rumsskapande belysning på befintligt belysningssystem. Vi skapade genom detta en möjlighet att med små medel förbättra matsalens karaktär.