Klara Park

År: 2017

Beställare: Riksbyggen

Area: 23 300 kvm BTA


Kategori: Bostäder, Stadsplanering

#Fasad #Tävling #Trä

För Riksbyggens del har vi deltagit i markanvisningstävling för Klara Park i centrala Karlstad.

Tomten är belägen vid innerstadens yttre gräns där kvarteren på Karlstadsvis be­finner sig i upplösningstillstånd. På sam­ma gång är tomten inkilad där motorvä­gen och floddeltat ligger som närmast varandra i staden. Förslagets uppgift var således att skapa en naturlig avslutning av innersta­den mot norr.

Vi utgick från kontexten i Klara – en bebyg­gelsemässigt ganska spretig stadsdel bestående av villakvarter jämte sten­stadskvarter, idrottsplats och kontorskomplex – och valde att se mångfalden som karaktärsskapande. Därför föreslog vi en kvartersstruktur som bejakar de stadsmässiga kvaliteter som vuxit fram över årtionden och århundraden. I kvartersstaden möts husen och grönskan, människorna och bilarna. Detta ger upphov till de komplexa kvali­teter som vi uppskattar med livet i små­staden. Målsättningen har varit att människor i olika åldrar och med olika förutsättningar ska ha möjlig­het att bosätta sig inom samma område, där exempelvis förskola, äldrevård, olika typer av grönområden, arbetsplats och handel finns inom ett tillgängligt avstånd. Privata, halvprivata och gemen­samma ytor återfinns därför nära varandra.


Bebyggelsemässigt består förslaget av två tydliga kvarter med gårdar samt längor av lägre hus i två våningsplan, totalt ca 280 nya lägenheter. De inordnar sig i ett rutnät som bygger vida­re på Klaras rationella gatustruktur längs strandlinjen i öster. Föreslaget rutnät tar tydligt avstånd från såret i landskapet som E18 utgör – längs motorvägen föreslog vi en buffertzon bestående av kombinerad park och parkering. På gårdarna föreslog vi en ny dikesdragning där avvattningen kunde bli ett vackert och naturligt landskapselement.
Vi gratulerar Liljewall Arkitekter som tog hem vinsten med ett mycket fint förslag.