Mejseln

År: 2014-2017

Beställare: Convector Invest AB

Area: 9400 kvm BTA


Kategori: Bostäder

#Fasad #Trä

Då vår uppdragsgivare identifierat ett behov av att komplettera bebyggelsen i Trosa genom att tillföra fler lägenheter med hiss, bad de oss om hjälp med att utveckla en lösning som är anpassad till Trosas bebyggelseskala och karaktär.

Uppdraget har varit uppdelat i två etapper, den första med 43 hyreslägenheter och den andra etappen med 36 hyreslägenheter samt 34 bostadsrättslägenheter. Vi har arbetat med en detaljplan som var avsedd för radhus och velat skapa gaturum och gårdar som knyter an till den befintliga bebyggelsen i Trosa vad gäller skala och känsla, men i en modernare tappning.

Husen är byggda i tre våningar med hiss, där ytan i den översta våningen är begränsad för att hålla ner skalan främst mot gaturummen med en takfot som varierar i höjd med partier som växlar mellan två och tre våningar.


Den första etappens fyra hus är utförda med fasader av fibercementskivor i varierande ljusa kulörer. Två av husen är utformade som stadsvillor och de andra två är utformade som loftgångshus. Alla lägenheter har balkong eller uteplats. Tillsammans med grannfastighetens putsade hus bildar våra fyra hus ett gårdsrum med förrådsbyggnader, gräsytor och planteringar.

Den andra etappens nio hus är under uppförande, med fasader av limträpanel i varierande gröna nyanser. Det är tre hustyper där två hus fortsätter ett befintligt gavelmotiv längs Industrigatan, fem hus är utformade som stadsvillor med terrasser ut mot gaturummen och två hus är utformade som loftgångshus med takterrasser. Tillsammans bildar de ett gårdsrum som innesluter en kulle med lekytor, förrådsbyggnader och drivbänkar och delas in i mindre gårdsrum av häckar och plank.