Passivhusförskola

År: 2011

Beställare: Umeå Kommun


Kategori: Publikt

Huset ska tydligt uttrycka att detta är ett passivhus. Det viktigaste är själva grundformen. Den ska vara så kompakt som möjligt – huset blir som en varelse som kurar ihop sig och samlar sig inåt.

Den är maximalt sluten mot norr, i en rundad form som till och med borrat ner sig lite i marken. Samtidigt öppnar den sig mot solen i söder. Även invändigt ska hela huset kännas som en stor varelse. Taket bärs av limträbågar, med en längsgående ryggrad och revben. En stor rund bjälklagsöppning binder ihop de båda planen. Denna tävling handlade om en förskola i Umeå med Reggio Emilia-pedagogik, som samtidigt skulle vara ett passivhus.

Vi deltog som samarbetspartner till Tyréns, vilkas kompetens kring passivhus gjorde att förslaget bedömdes bäst av de fyra deltagande förslagen vad gäller passivhuslösningarna.

Utdrag ur stadsarkitektens bedömning:

”Den kompakta och visuellt delvis nedgrävda byggnaden i skoltomtens sydöstra hörn har stora stadsbildsmässiga kvalitéer.

Förskolan är spännande och lekfull. Den är väl anpassad till skolgården via den föreslagna markbehandlingen där byggnaden visuellt grävts ned i en liten lekkulle. Entrén är tydlig och välkomnande i sitt sydvästläge. Inlastning och varuhantering har gömts bort på ett förtjänstfullt sätt. Förslagsställarna presenterar en byggnad som i sin gestaltning uttrycker energieffektivitet genom att vara kompakt men har samtidigt en ljus och öppen interiör. Byggnaden har m.a.o. getts en helt övertygande gestaltning utifrån det program som upprättats.”