Fruängen Centrum

År: 2011

Beställare: Stockholms Stad och Citycon

Bostäder: 36 480 kvm BTA

Parkering: 14 000 kvm BTA

Handel/Service: 3 650 kvm BTA

Skola/Förskola: 4 560 kvm BTA


Kategori: Stadsplanering

I oktober 2011 blev vi inbjudna att delta i ett parallellt uppdrag för Fruängen Centrum. Uppgiften gick ut på att komma med förslag på hur Fruängens centrum med närområde skulle kunna utvecklas, förtätas och förbättras. En viktig del var att man ville se förslag på hur kollektivtrafiksituationen kunde förbättras; hur omstigningen mellan buss, tunnelbana och en eventuell framtida spårväg skulle kunna lösas på ett bättre sätt.

Vårt förslag gick ut på att utnyttja befintliga nivåskillnader och leda om busstrafiken i en busstunnel under befintlig tunnelbana och skapa en bussterminal i direkt anslutning till tunnelbanan. Därigenom skulle mark frigöras från det som idag är stort busstorg och ge plats för nya bostäder.