Ängshöjden

År: 2018

Beställare: Mariehus

Area: 7700 kvm BTA


Kategori: Bostäder

#Trä

Uppe på höjden, strax norr om Mariestads bebyggelsegräns har vi ritat ett förslag på ett unikt boende med milsvid utsikt ut över Vänern. Ett naturnära boende med en egen identitet och karaktär kring den samlande ängen, med skogen i norr och öster och utblickar mot syd och väst. En bebyggelse i naturmaterial som trappar i terrängen med topografin.

Bebyggelsen är mer småskalig med enfamiljshus åt väster och mer storskalig med flerbostadshus längs huvudgatan åt öster. Flerbostadshusen är gestaltade som punkthus, fritt placerade längs östra huvudgatan. På så sätt skapas möjligheter att passa in huskropparna i naturmarken och befintlig vegetation av värde kan sparas. Punkthusen är alla riktade mot sydväst och utsikten.


Byggnaderna är samlade kring en äng som blir ett stort gemensamt rum som skapar möjligheter till möten och aktiviteter. Mitt på ängen ligger en festplats, bredvid denna en lekplats för hela området och längs kanterna fruktträd och trädgrupper med körsbär och björk. På ängen börjar det öppna dagvattensystem som knyter ihop hela stadsdelen och på ett intuitivt sätt beskriver kopplingen med Vänerns vatten ända in i bebyggelsen. Ängen kantas och korsas av gångstigar som leder ut till omgivande, allmänna naturstråk med stigar, bäckar och dammar.