Ärlan 3

När det kommunala bostadsbolaget Mariehus förvärvade fastigheten Ärlan var det butiker i gatuplan och – förutom några enstaka bostadslägenheter – främst kontor i de övre planen samt på vinden.
Mariehus ville bygga om kontoren till moderna och enligt dagens krav tillgängliga bostäder med balkonger. Omgestaltningen var en känslig fråga p.g.a. fastighetens stora arkitekturhistoriska värden och det centrala läget i den gamla stadskärnan. Eftersom man ville vara trygg i beslutet kring fastighetens utformningen bjöds tre arkitektkontor in till en idétävling som vi vann.
Att de nya lägenheterna skulle ha stora balkonger var ett beställarkrav och en stor del av utmaningen i detta projekt. I Mariestads stadskärna finns endast ett fåtal balkonger och i Kv Ärlan fanns inga, så en omsorgsfull gestaltning av balkongerna var central. Gestaltningsidén för balkongerna är att de inordnar sig i – och korresponderar med,  fasadens strikta rutnät i granit. Vi har utformat dem med ett ramverk i perforerad plåt.

För att möjliggöra bostäder i vindsvåningen har vi ritat nya takkupor mot torget och gågatan. Befintlig skiffer har plockats ner och återmonterats efter renovering.
Förutom balkonger och takkupor var även ett eventuellt fönsterbyte en stor fråga. Befintliga träfönster i de övre planen var illa underhållna men det var önskvärda att bevara. Efter att noga ha vägt samman alla parametrar så beslutades att gå vidare med ett fönsterbyte till Velfacs system med ytterbåge av aluminium och karm av trä. Det kändes som en mycket bra lösning då fasta och öppningsbara delar har samma slanka profilbredd så helheten blev lika sammanhållen och elegant som ursprunget.
Vi utformade vindslägenheterna och takkuporna med hänsyn till att så mycket som möjligt av den befintliga takstommen skulle kunna bevaras.
Befintlig sten i trapphusen har bevarats och kompletterats. Räcken har inventerats och kommer att kompletteras med nät för att tillgodose moderna krav på säkerhet. Nya hissar gör att samtliga lägenheter nu är tillgängliga.
Att bevara och varsamt förändra befintliga fastigheter är långsiktigt hållbart!

Fakta


Ärlan 3


ÅR:

2017-2019

BESTÄLLARE:

Mariehus

AREA:

1919 kvm BOA

Liknande projekt


Lejonet