FURIREN

Fastigheten Furiren i Huvudsta i Solna ägs av SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, som under flera år utrett möjligheterna att bygga studentbostäder genom att förtäta på egna fastigheter. Här ligger det befintliga studentbostadshuset Strix från 1964, med ca 300 bostäder på tio våningar, mellan naturmark i söder och väster och Armégatan i öster.

Vårt förslag innehåller två nya byggnader med ca 170 studentlägenheter, de flesta på ca 25 kvm. De består av vardera två huskroppar i vinkel, den ena längs med tomtgräns mot Armégatan, och den andra i vinkel in mot det befintliga huset. På detta sätt förstärks gaturummet, samtidigt som en tyst, skyddad utemiljö skapas mot gården in mot det befintliga huset. Den södra byggnaden vinklas så att den inramar den befintliga kullen och därmed ökar dess användbarhet och attraktivitet, medan den norra ramar in den hårdgjorda parkeringsytan. Båda varierar i höjd från sex till åtta våningar.

Fasaderna mot Armégatan ligger högt och öppet och bildar en del av Solnas entré. Fasadskivor i olika nyanser av samma kulör ger en levande fasad på långt håll. En lek med två olika fönsterdetaljer, en med utstickande karmar och en med karmar i fasadliv, bryter upp fasadytan.

Generösa entréer och trapphus med fönster placeras mot gatan för att ge liv och trygghet åt gaturummet. Nischen runt entrépartiet och undersidan av det stora skärmtaket, där belysning kan integreras, kläs med trämaterial för att ge en varm och välkomnande känsla.

Lägenheterna är genomgående, med ingång från generösa loftgångar mot gårdarna. Privata zoner skapas genom skärmar så att varje lägenhet får en “balkongyta” och loftgången får en större variation. På skärmen kan man hänga sin cykel. Loftgångsfasaden och skärmarna utförs båda av samma sorts träpanel eller skivmaterial.

Underlag till detaljplan lämnades 2012 i samverkan med Solna Stad och SSSB.

Fakta


FURIREN


Status:

Detaljplan antagen 2012

Beställare:

SSSB